Drukuj stronę

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z wiadomościami handlowymi spółki Kwesto, s.r.o.

1.    Na czym polega działalność Kwesto Sp. z o.o.?

Przedmiotem działalności Kwesto Sp. z o.o., ul. Księgarska 3, 51-180 Wrocław, wpisanej do KRS pod numerem 0000000393 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS (zwana dalej „Kwesto”) jest przede wszystkim sprzedaż wyposażenia dla firm oraz świadczenie powiązanych z tym usług. Integralną częścią działalności gospodarczej jest również działalność marketingowa w zakresie promowania spółki i jej towarów oraz poprawy usług dla klientów w formie wysyłania wiadomości handlowych. W związku z tym Kwesto Sp. z o.o. prowadzi bazę danych CRM (Customer Relationship Management) zawierających dane osobowe swoich klientów do celów wysyłania wiadomości handlowych.

   
 

2.    Administrator lub podmiot przetwarzający?

Kwesto jest administratorem danych osobowych.  

 

3.    Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z działaniami marketingowymi i jak długo je przechowujemy?

3.1         Informacje, które uzyskujemy za Państwa zgodą, przetwarzamy w celu wysyłania informacji handlowych, naszego katalogu produktów, newslettera, ofert sklepu i naszych usług, informacji o nowościach, w tym konkursach i innych promocjach, kuponów rabatowych, życzeń urodzinowych, zaproszeń do odwiedzenia naszej strony internetowej (z możliwością tworzenia ofert na podstawie profilu dla konkretnych klientów), w celu wykonania badania satysfakcji klientów i przechowywania ich w okresie trwania zgody.

 

3.2

Wiadomości handlowe mogą być Państwu wysyłane także w przypadku zakupienia w naszej firmie towarów, wyłącznie w związku z oferowaniem podobnych towarów naszej firmy.

 

3.3 W przypadku wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, Państwa dane zostaną usunięte z bazy danych CRM.

 

4.    Jak Państwa dane trafiają do naszej bazy danych klientów (baza danych wiadomości handlowych)?

4.1         Nowe informacje do bazy danych naszych klientów pozyskujemy bezpośrednio od naszych klientów.

 

4.2

 

Do naszej bazy danych klientów wprowadzamy dane:
a)    pozyskane z zawartych umów (w których Kwesto jest stroną umowy) – w zakresie danych identyfikacyjnych, imienia i nazwiska, nazwy firmy, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, siedziby spółki, Regonu, NIP, adresu e-mail,
b)    pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, i za ich zgodą – w szczególności w przypadku wniosku o wysyłanie wiadomości handlowych, udziału w konkursach i promocjach marketingowych, w zakresie podstawowych danych identyfikacyjnych i kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa firmy, siedziba spółki, Regon, NIP, adres e-mail, numer telefonu.

 

4.3 Do bazy danych osób zainteresowanych wysyłaniem wiadomości handlowych osoby zainteresowane mogą zarejestrować się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.kwesto.pl, pod adresem: https://www.kwesto.pl/w/nlanmeldung

 

 

5.    Co musimy spełnić, abyśmy mogli przetwarzać Państwa dane?

5.1         Spółka Kwesto jako administrator danych osobowych jest zobowiązana podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i o swobodnym przepływie takich danych (RODO). Spółka Kwesto regularnie sprawdza zgodność swoich procedur z obowiązującymi przepisami prawa i traktuje odpowiedzialnie spełnienie tych obowiązków, z naciskiem na zachowanie prywatności osób fizycznych.

 

6.    Komu udostępniamy Państwa dane lub komu je przekazujemy?

 

6.1         Wszystkie Państwa dane osobowe spółka Kwesto przetwarza jako administrator danych osobowych.
6.2

Baza danych osobowych jest częściowo udostępniana spółce macierzystej w ramach wsparcia działań marketingowych w koncernie i świadczenia niektórych usług dla klientów.

 

6.3 Usługi informatyczne związane z przetwarzaniem danych zapewniamy we własnym zakresie – korzystając z usług naszych pracowników, aby maksymalnie ochronić Państwa dane osobowe. Do danych osobowych może mieć dostęp zewnętrzny podmiot przetwarzający zapewniający obsługę informatyczną Kwesto z tym, że dane osobowe są przetwarzane na terytorium UE, w celu tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych oraz zapewnienia funkcjonalności i innowacji systemu informatycznego używanego w koncernie.

 

6.4 W sposób ograniczony możemy udostępniać dane osobowe podmiotom przetwarzającym, które wykonują dla nas pewne czynności, takie jak wysyłanie przesyłek listowych, wysyłanie grupowych ofert mailingowych, w tym ofert przesyłanych pocztą elektroniczną, itp., transport, wyłącznie w niezbędnym zakresie i przez niezbędny okres, zob. punkt 7.1.
 
6.5 Wszystkie podmioty przetwarzające, które świadczą usługi dla spółki Kwesto w zakresie reklamy i marketingu, mają zawarte z naszą firmą umowy w sprawie przetwarzania danych osobowych, w ramach których są zobowiązani do zapewnienia wystarczających środków organizacyjnych i technicznych dla ochrony danych osobowych w ramach standardów spółki Kwesto.

 

7.    Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
 

7.1  

Dane pozyskane od osób, których dane dotyczą, w celu wysyłania wiadomości handlowych i informacji o innych działaniach marketingowych naszej firmy przechowujemy w bazie danych przez cały okres obowiązywania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda jest wymagana.
Do celów archiwizacji i spełnienia ustawowych obowiązków dot. archiwizacji i kontroli oraz egzekwowania uzasadnionych roszczeń naszej firmy, przechowujemy dane osobowe osób, których dane dotyczą, jeszcze co najmniej przez 10 lat po ustaniu stosunku umownego. Jeżeli przepisy prawa przewidują krótszy termin spełnienia obowiązków dotyczących archiwizacji lub kontroli, w szczególności w odniesieniu do urzędu skarbowego, dane są przechowywane przez ten krótszy okres określony w przepisach prawa.

 

7.2

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać pod adresem e-mail: gdpr@kwesto.pl lub pod numerem telefonu + 48 71 78 76 900, albo pisemnie pod adresem naszej firmy. W takim przypadku Państwa dane osobowe zostaną usunięte i nie będą w dalszym ciągu przetwarzane. Podobnie dane osobowe osób, których dane dotyczą, zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli ustanie cel przetwarzania.

 

7.3

W przypadku wycofania Państwa zgody dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w dalszym ciągu, jeżeli jest to konieczne do skutecznego egzekwowania uzasadnionych roszczeń stron umowy, lub jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

 

 

8.    Jakie są prawa osób fizycznych podczas przetwarzania ich danych osobowych?

8.1

Osoba fizyczna, która jest osobą, której dane dotyczą, i której dane przetwarzamy, ma prawo:
a)    dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
b)    do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
c)    zażądania usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
d)    wniesienia sprzeciwu wobec podmiotu przetwarzającemu zgodnie z art. 21 RODO,
e)    do ograniczonego przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
f)    do przenoszenia danych w zakresie określonym przez przepisy prawa zgodnie z art. 20 RODO,
g)    złożenia skargi w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych – bardziej szczegółowe informacje na stronie www.giodo.pl w przypadku, gdyby jej prawa wynikające z obowiązujących przepisów prawa zostały naruszone.

 

8.2   W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących przedstawienia wyjaśnień w sprawie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail gdpr@kwesto.pl lub pod nr telefonu + 48 71 78 76 900.

 

9.    Jakie są konsekwencje nieprzekazania danych osobowych?

9.1   Nieprzekazanie danych osobowych spowoduje brak możliwości wysyłania Państwu wiadomości handlowych i innych informacji przez naszą spółkę.

 

 

10.    Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską

 10.1 Dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim z siedzibą poza Unią Europejską.

 

 

Kwesto s.r.o.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ZOBACZ NASZ SKLEP W WERSJI NA URZĄDZENIA MOBILNE

Sklep internetowy Kwesto jest teraz dostępny także w nowej wersji mobilnej, którą stale dla Państwa modernizujemy.
Wypróbuj sklep mobilny
Porównanie produktów